Aktualności

 

Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
gwarancją dobrego startu w zawodową przyszłość

Letnia przerwa wakacyjna to dla uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim czas zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dzieje się to za sprawą realizowanego przez szkołę projektu „Krok w zawodową przyszłość”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020.

Dzięki staraniom zespołu projektowego wsparciem zostali objęci zarówno uczniowie jak i absolwenci technikum zawodowego. Było to dla nas szczególnie ważne, aby młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy byli już na starcie wyposażeni w doświadczenie zawodowe. Stąd właśnie od 1 lipca 2017 roku 60 uczniów realizuje staże wakacyjne.

Staże są okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w warunkach rzeczywistej pracy w danej branży jak też doskonałą lekcją praktycznej nauki zawodu. Cieszymy się, że tak liczne grono pracodawców wyraziło chęć współpracy z naszą szkołą.

Niezmiernie miło było nam odwiedzać firmy, w których pracodawcy bardzo dobrze wypowiadali się na temat kompetencji zawodowych, umiejętności oraz zaangażowania naszych uczniów. Niejednokrotnie słyszeliśmy opinię, że nasi uczniowie są jednymi z najlepszych stażystów. Tak dla przykładu usłyszeliśmy o naszych hotelarzach odbywających staż w Hotelu Alter *****w Lublinie. Równie pozytywne opinie zbieramy od opiekunów naszych geodetów, logistyków, gastronomów i leśników.

Po raz kolejny nasi uczniowie udowodnili, że dzięki swoim umiejętnościom zawodowym, zdyscyplinowaniu i sumienności są w stanie wiele osiągnąć i mogą pozytywnie wyróżnić się spośród swoich kolegów i koleżanek z innych, nawet renomowanych szkół. A dla nas jest to kolejny przykład na to, że w naszej szkole mamy wspaniałą i ambitną młodzież, z której możemy być dumni.

Kinga Jargiło, Izabela Mak, Renata Myszak

 

W związku z zakończeniem udziału uczniów w stażach prosimy o dotarczanie do biura projektu dokumentów potwierdzających udział w stażu tj. Karta czasu odbywania stażu, Certyfikat odbycia stażu oraz Wniosek o przyznanie stypendium stazowego.

Dodatkowo uczniowie mogą starać się o zwrot kosztów dojazdu na staż na podstawie wypełnionego Oświadczenia do celów zwrotu kosztów przejazdu oraz Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż. Zasady zwrotu kosztów dojazdu określa Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na staże realizowane w ramach projektu "Krok w zawodową przyszłość" oraz w dokumencie Zasady wypłacania zwrotu kosztów dojazdu na staż.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
świadczenie usług noclegowych i restauracyjnych dla 30 uczniów Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim w ramach projektu „Krok w zawodową przyszłość”

 1. Ogłoszenie
 2. Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami
  1. Wykaz miejsc odbywania stażu
  2. Wzór Umowy
  3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  5. Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
  6. Wzór Formularza Ofertowego
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
zapewnienie usług cateringowych świadczonych dla uczestników szkoleń organizowanych przez Zespół Szkół w Janowie Lubelskim w ramach realizacji projektu „Krok w zawodową przyszłość”

 1. Ogłoszenie
 2. Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami
  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Wzór Umowy
  3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  5. Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
  6. Wzór Formularza Ofertowego
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim – 14 części

 1. Ogłoszenie
 2. Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami
  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Wzór Umowy
  3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  5. Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
  6. Wzór Formularza Ofertowego
 

Chcesz mieć dobrą pracę i pozwolić sobie na fantazje?

Chcesz być wziętym pracownikiem?

Ten projekt jest dla Ciebie !!!

• Zajęcia specjalistyczne
• Staże zawodowe

Gdzie?

W Zespole Szkół w Janowie Lubelskim

Kto?

Uczniowie Technikum Zawodowego im. Wincentego Witosa

Zapisz się na zajęcia teraz – później poradzisz sobie sam! Już trwa rekrutacja do projektu:

„Krok w zawodową przyszłość”

Formularze zgłoszeniowe składamy do sekretariatu
od 24 kwietnia 2017 roku

 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz