Rekrutacja

 

Prosimy uczniów o składanie dokumentów w sekretariacie Zespołu Szkół w Janowie Lub. Kryterium formalnym podczas rekrutacji jest przynależność uczniów do Technikum Zawodowego w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim.

Rekrutacja poprzedzona była działaniami informacyjno - promocyjnymi czytelnymi dla osób z niepełnoprawnością. Kadra kierownicza przeprowadziła spotkania informacyjne na godzinach wychowawczych oraz na spotkaniach z rodzicami, radach pedagogicznych. Zostały rozdane ulotki uczniom i rodzicom na spotkaniach informacyjnych. Wszelkie informacje, ogłoszenia, formularze zostają podawane na stronie internetowej stworzonej na potrzeby projekty „Krok w zawodową przyszłość” http://www.kwzp.zsjanow.fc.pl/.

Do celów rekrutacji będzie powołana Komisje Rekrutacyjna na poszczególne zadania. W skład Komisji Rekrutacyjnej będą wchodzili Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, którzy nie są objęci wsparciem w projekcie. Powołanych zostanie 4 Komisje Rekrutacyjne oddzielnie na każde zadanie (zad. od nr 1 do 4). Komisja Rekrutacyjna będzie składała się z 3 osób. Osoby te będą świadczyć wolontariat. Zostanie opracowany Regulamin Rekrutacji uwzględniający szczegółowe kryteria, dodatkowy nabór. Utworzone zostaną listy rezerwowe.

Każdy uczeń jest zobowiązany do wypełnienia karty zgłoszenia, podpisu oświadczenia i deklaracji uczestnictwa. Do udziału w projekcie „Krok w zawodową przyszłość” będą zakwalifikowani wszyscy uczniowie, którzy wyrażą zgodę na uczestnictwo w projekcie.

Zasady rekrutacji będą zróżnicowane w zależności od formy wsparcia:

Rekrutacja uczniów i nauczycieli zapewnia równy dostęp zarówno kobietom i mężczyznom uwzględniając zasadę równości szans płci oraz zasadę równych szans i niedyskryminacji (w tym zasada dostępności dla osób z niepełnosprawnościami)

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz